FAQ'S

Hướng dẫn sữ dụng Go-Check in App

Hướng dẫn sữ dụng Go-Check in App

16 articles in this collection

Phần 1: Cài đặt Go Check in App.

Hướng dẫn cài đặt go checkin app
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 09:41 08-12

Hướng dẫn truy cập trang quản lý

Hướng dẫn truy cập trang quản lý
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 12:49 08-11

Xây dựng chương trình khách hàng trung thành thông qua hệ thống Rewarding

Xây dựng chương trình khách hàng trung thành thông qua hệ thống Rewarding
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 12:54 07-27

Hướng dẫn vào trang Dashboard của Go Check-in App

Hướng dẫn vào trang Dashboard của Go Check-in App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 01:46 07-17

Cài đặt Appointment trong Go Checkin App và quản lý Appointment bằng Client App

Cài đặt Appointment trong Go Checkin App và quản lý Appointment bằng Client App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 11:18 07-01

SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ APPOINTMENT QUA CLIENT APP

SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ APPOINTMENT QUA CLIENT APP
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 03:08 07-15

Hướng dẫn cài đặt và sữ dụng chức năng reward setting dành cho auto checkout

Hướng dẫn cài đặt và sữ dụng chức năng reward setting dành cho auto checkout
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 09:28 08-12

Hướng dẫn cài đặt reward setting cho tiệm dùng manual checkout

Hướng dẫn cài đặt reward setting cho tiệm dùng manual checkout
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 01:51 06-07

Hướng dẫn xem và quản lý thông tin khách hàng ( Member list) của Go check in App

Hướng dẫn xem và quản lý thông tin khách hàng ( Member list) của Go check in App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 12:25 07-19

Hướng dẫn tăng ranking, SEO hiệu quả cho tiệm nail thông qua ứng dụng Review và Review Assistant

Hướng dẫn tăng ranking, SEO hiệu quả cho tiệm nail thông qua ứng dụng Review và Review Assistant
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 11:20 07-29

Hướng dẫn xem giao diện Dashboard của Go Check in App

Hướng dẫn xem giao diện Dashboard của Go Check in App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 06:19 07-23

Hướng dẫn sữ dụng chức năng promotion của GO CHECK-IN App ( setup promotion)

Hướng dẫn chi tiết cách tạo promotion của go checkin, để gửi ra tin nhắn sms và email cho tất cả khách hàng đã check-in vào Go Check-in
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:53 07-28

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Reminder promotion

Reminder promotion. Hệ thống setup tự động nhận diện khách hàng không quay lại và gửi tin nhắn nhắc khách hàng quay lại tiệm.
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 02:29 07-28

Hướng dẫn kết nối máy in của Go Check In App

Hướng dẫn kết nối máy in của Go Check In App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 06:34 08-12

Xây dựng service và staff cho nhân viên

Xây dựng service và staff cho nhân viên
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 06:37 07-30

Hướng dẫn cơ bản dùng Ipad cho Go Check in App

Hướng dẫn cơ bản dùng Ipad cho Go Check in App
Written by Nguyen Thanh Minh
Updated 01:21 07-27