FAQ'S

Hướng dẫn truy cập trang Dashboard, trang quản lý Go Checkin App


Bước 1: truy cập vào trình duyệt Website quản lý chính ( Dashboard ):


  • Computer dùng các ứng dụng như:


Microsort Edge, 


  • Chrome…..


  • Ipad: safari.


Bước 2 : Truy cập vào website : gocheckin.net 


( Hướng dẫn trên safari)


  • Điền link : gocheckin.net vào dòng : “Search or enter website name”


Bước 3: click vào : “ Login” góc phải, phía trên website gocheckout.net


Bước 4: log in bằng email và password đã được Fastboy cung cấp:


Bước 5: Dưới đây là giao diện chính sau khi đã login vào trang quản lý chính. ( Dashboard)


---

< Go Back // Go Forward >

Next section: Hướng dẫn sữ dụng chức năng promotion của GO CHECK-IN App ( setup promotion)

Did this answer your question?
😞 😐 😃